Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Realizace integrované strategie CLLD v IROP – podmínky plnění fin. plánů a vyhlašování výzev MAS

5.8.2020 – Realizace integrované strategie CLLD v IROP – podmínky plnění fin. plánů a vyhlašování výzev MAS

Vážení zástupci místních akčních skupin,

datovou schránkou Vám byl odeslán dopis č. j. 42240/2020 – 26 s informacemi k realizaci integrované strategie CLLD v IROP. Textaci dopisu Vám zasílám i v příloze tohoto emailu. Dopisem jste informováni o postupu Řídicího orgánu IROP k plnění finančních plánů v roce 2020, tzn. za jakých okolností Řídicí orgán IROP přistoupí ke krácení a případnému přerozdělení rezervované alokace integrovaných strategií CLLD v IROP.

Další informace se týkají podmínek k vyhlašování výzev MAS a změnám SCLLD.

Shrnutí hlavních bodů obsažených v zaslaném dopise:

1. K 31. 10. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem předložených žádosti do výzev MAS (budou brány v potaz všechny stavy projektů, tedy včetně negativních).

2. K 31. 12. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem žádostí v pozitivních stavech.

3. Krácená alokace bude přerozdělena těm MAS, které letošní limit ve výši 55,44 % splní v objemu vyčerpaných prostředků (tzn. proplacené žádosti o platbu) k 31. 10. 2020.

4. Vyhlašování výzev MAS bude umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby i příjem žádostí byl ukončen do konce roku 2021 (pozn. ŘO IROP – termín 31. 12. 2021 je problematický pro žadatele z důvodu vánočních svátků, a proto je nutné zohlednit konec roku, tzn. ukončení příjmu žádostí v poslední výzvě nejpozději 15. 12. 2021, takže nejzazší termín vyhlášení výzvy MAS je 15. 11. 2021 – min. měsíc musí být výzva MAS otevřená pro příjem žádostí).

5. Minimální částka celkových způsobilých výdajů (CZV), na kterou bude moct být výzva MAS vyhlášena, bude činit 500.000 Kč (pozn. ŘO IROP – informace k dočerpání zbytkové alokace integrované strategie bude MAS sdělena v dostatečném předstihu).

6. Změny SCLLD – podmínky k možným změnám SCLLD ze strany MAS:

a. Změny v přesunech alokace mezi jednotlivými opatřeními musí být v součtu i s konečnou alokací min. 500 000 Kč (CZV). Tzn. pokud MAS přesouvá např. z jednoho opatření 5 000 Kč, ale do opatření, kde je volná alokace např. 495 000 Kč, aby na to mohla vyhlásit výzvu, tak jí to bude dovoleno. Nebude to tedy omezeno výší částky, která se přesouvá, ale tou výší, která pak bude vyhlášena na výzvě, což je min. limit 500 000 Kč.

b. Pokud nebude limit naplněn, musí MAS čekat, až se uspoří další prostředky, a pak to dát do jedné výzvy. Nelze vyhlašovat výzvu s nižší alokací.

c. Výjimkou, která není v dopise blíže popsána, je situace kdy se bude jednat o změnu související s podporou náhradního/hraničního projektu. V tomto případě nebude změna SCLLD limitována výší CZV, ale omezí se to tím, že tu změnu může MAS udělat pouze před předáním projektů na ZoZ, další změny už nebude možné provést – viz úprava v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.4 platné od 24. 7. 2020 a účinné od 1. 9. 2020.

Datum vložení: 5. 8. 2020 22:15
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:18

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie