Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

ENERKOM - energie do komunit

Logolink

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

Období realizace:            1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Partner projektu:             SoCentral (Norsko)

Projekt je zaměřen na zapojení občanů z venkova do rozvoje komunitní energetiky: NS MAS podpoří 26 venkovských komunit tak, aby si jejich členové uvědomovali a přebírali odpovědnost za vlastní život v souvislosti s využíváním místních zdrojů energie a demokratizací výroby elektřiny. Třináct účastníků získá během 12měsíčního kurzu kompetence v zapojování veřejnosti do procesů, jejichž žádoucím (ale ne nutným) výsledkem bude vznik energetických společenství ve 26 obcích.

Annotation

The project is focused on engaging rural citizens in community energy development to become aware of and take responsibility for their own lives in the context of democratizing electricity generation from large and significant companies to local communities and harnessing rural resources. NSMAS will train 13 leaders from 13 organizations (LAGs) to facilitate community empowerment, ideally aimed at creating energy communities. NSMAS will increase the competencies of its staff and develop a set of best practice examples. A Norwegian partner with innovative know-how in deliberation methods will be actively involved in the training. 1030 citizens from 26 municipalities will gain new competences.

 

Úvodní seminář 25.8.2022
Prezentaci a videozáznám z úvodního semináře ze dne 25.8.2022 si mohou členové NS MAS zobrazit po přihlášení zde.

 

Co účastníci získají a k čemu se zavazují?
 • na míru (tj. potřeby vybraných místních komunit) ušitý 3-denní kurz s tréninkem a následnými konzultacemi v průběhu 12 měsíců (facilitace, metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování),
 • unikátní metodiku norského partnera v propojování veřejné správy, občanů a podnikatelů a zmocňování obyvatel k účasti v aktivitách souvisejících s otázkami klimatu (kolaborativní infrastruktura),
 • během kurzu zpracovaný plán zapojující relevantními metodami všechny skupiny obyvatel, tzn. s významným potenciálem úspěchu - následného vzniku energetického společenství a realistického akčního plánu,
 • sdílení reflexe, vyhodnocování vlastní praxe při vzniku plánu ve 2 obcích a shrnutí zkušeností do modelového příkladu.
Čím je projekt výjimečný?
 • Kurz facilitace bude doprovázen tréninky a konzultacemi tak, aby vznik plánů reagoval na konkrétní potřeby místních komunit.
 • V zapojování veřejnosti bude důraz kladen na zapojení skupin ohrožených energetickou chudobou (seniory, mladé lidi, lidi v sociální nouzi) tak, aby i tyto skupiny objevily své uplatnění v komunitní energetice.
 • Účastníci získají podporu i na propagační kampaně a participativní aktivity v obcích, kde budou plánovat.
 • Výstupem projektu bude metodika, která shrne praxi účastníků do podoby modelových příkladů a umožní uplatnit nové postupy v dalších obcích.
Co získá Národní síť MAS ČR?
 • nové znalosti a dovednosti od partnera a lektorů kurzu
 • 13 odborníků na zapojování veřejnosti (mapování komunit, deliberativní metody, advokační aktivity) na celém území ČR - ve všech krajích
 • metodiku s příklady z praxe a s možností uplatnit zkušenosti v dalších obcích
 • silnější pozici v podpoře komunitní energetiky, zkušenosti, které může sdílet s partnery
Jaký je časový plán a nároky na účastníka?
 • listopad 2022 - leden 2023: 3-denní kurz
 • leden - prosinec 2023: mapování komunit, participativní procesy, propagace tématu komunitní energetiky, vznik plánů ve 26 obcích (individuální konzultace, týmové porady)
 • leden - březen 2024: zpracování modelových případů pro metodiku
Aktuality v projektu

Projekt ENERKOM - Energie do komunit financovaného prostřednictvím Active citizens fund pokročil do další fáze. V první fázi projektu bylo vybráno a zapojeno 13 facilitátorů, zástupců jednotlivých krajů, kteří pod vedením projektového týmu vytipovali každý dvě místní komunity, se kterými budou v následujících měsících pracovat. Facilitátoři v průběhu podzimu komunity identifikovali a oslovili a na společných setkáních začali konzultovat možnosti vzniku konkrétních energetických společenství. Většina facilitátorů spolupracuje s obcemi a komunitními centry, jednají se starosty a pořádají besedy pro veřejnost, zapojeno je i několik měst. Některé komunity jsou již od začátku aktivní, jiné potřebují intenzivnější přístup. 

V první polovině ledna 2023 proběhne pod vedením zkušených lektorů třídenní školení pro facilitátory, aby mohli co nejlépe plnit svou roli, tj. zapojit co nejvíce klíčových aktérů, smysluplně s nimi komunikovat a zároveň, aby rozuměli komunitní energetice a byli schopni zpracovat komunitní energetický plán. V průběhu února budou facilitátoři dále proškoleni norským partnerem projektu, který má know-how participativních a deliberativních metod komunitního mapování a plánování. Vzdělávací semináře budou současně probíhat i pro projektový tým. 

V rámci pravidelných setkání se všemi facilitátory a realizačním týmem projektu proběhla ve středu 24. května koordinační a informační schůzka. Realizační tým nejprve představil plánované příležitosti k získání potřebných kompetencí a prohloubení znalostí využitelných při komunikaci a jednání s klíčovými aktéry. Největšího ohlasu se dočkal chystaný workshop storytellingu, díky kterému by si účastníci měli osvojit především schopnost zaujmout veřejnost a také to, jakým způsobem poutavě předávat myšlenku komunitní energetiky. Na základě pozitivních zkušeností projevili facilitátoři zájem o setkání s belgickými zástupci iniciativy REScoop, se kterou NS MAS již v minulosti spolupracovala. Setkání se uskuteční v následujících měsících a o jeho průběhu samozřejmě budeme informovat na tomto místě. Mimo dořešení organizačních a administrativních nutností byla schůzku přínosná především díky vzájemnému sdílení konkrétních zkušeností facilitátorů. V rámci dosavadních pokusů o aktivizaci komunit v jednotlivých obcích naráží někteří na nedostatek aktivních občanů, či na rozdílné poměry v jednotlivých obcích.

 

Logo se sloganem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie