Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

ENERKOM - energie do komunit

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

Období realizace:            1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Partner projektu:             SoCentral (Norsko)

Projekt je zaměřen na zapojení občanů z venkova do rozvoje komunitní energetiky: NS MAS podpoří 26 venkovských komunit tak, aby si jejich členové uvědomovali a přebírali odpovědnost za vlastní život v souvislosti s využíváním místních zdrojů energie a demokratizací výroby elektřiny. Třináct účastníků získá během 12měsíčního kurzu kompetence v zapojování veřejnosti do procesů, jejichž žádoucím (ale ne nutným) výsledkem bude vznik energetických společenství ve 26 obcích.

Annotation

The project is focused on engaging rural citizens in community energy development to become aware of and take responsibility for their own lives in the context of democratizing electricity generation from large and significant companies to local communities and harnessing rural resources. NSMAS will train 13 leaders from 13 organizations (LAGs) to facilitate community empowerment, ideally aimed at creating energy communities. NSMAS will increase the competencies of its staff and develop a set of best practice examples. A Norwegian partner with innovative know-how in deliberation methods will be actively involved in the training. 1030 citizens from 26 municipalities will gain new competences.

 

Úvodní seminář 25.8.2022
Prezentaci a videozáznám z úvodního semináře ze dne 25.8.2022 si mohou členové NS MAS zobrazit po přihlášení zde.

Publikace vzniklá v rámci projektu:

 

Logo se sloganem

Co účastníci získají a k čemu se zavazují?
 • na míru (tj. potřeby vybraných místních komunit) ušitý 3-denní kurz s tréninkem a následnými konzultacemi v průběhu 12 měsíců (facilitace, metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování),
 • unikátní metodiku norského partnera v propojování veřejné správy, občanů a podnikatelů a zmocňování obyvatel k účasti v aktivitách souvisejících s otázkami klimatu (kolaborativní infrastruktura),
 • během kurzu zpracovaný plán zapojující relevantními metodami všechny skupiny obyvatel, tzn. s významným potenciálem úspěchu - následného vzniku energetického společenství a realistického akčního plánu,
 • sdílení reflexe, vyhodnocování vlastní praxe při vzniku plánu ve 2 obcích a shrnutí zkušeností do modelového příkladu.
Čím je projekt výjimečný?
 • Kurz facilitace bude doprovázen tréninky a konzultacemi tak, aby vznik plánů reagoval na konkrétní potřeby místních komunit.
 • V zapojování veřejnosti bude důraz kladen na zapojení skupin ohrožených energetickou chudobou (seniory, mladé lidi, lidi v sociální nouzi) tak, aby i tyto skupiny objevily své uplatnění v komunitní energetice.
 • Účastníci získají podporu i na propagační kampaně a participativní aktivity v obcích, kde budou plánovat.
 • Výstupem projektu bude metodika, která shrne praxi účastníků do podoby modelových příkladů a umožní uplatnit nové postupy v dalších obcích.
Co získá Národní síť MAS ČR?
 • nové znalosti a dovednosti od partnera a lektorů kurzu
 • 13 odborníků na zapojování veřejnosti (mapování komunit, deliberativní metody, advokační aktivity) na celém území ČR - ve všech krajích
 • metodiku s příklady z praxe a s možností uplatnit zkušenosti v dalších obcích
 • silnější pozici v podpoře komunitní energetiky, zkušenosti, které může sdílet s partnery
Jaký je časový plán a nároky na účastníka?
 • listopad 2022 - leden 2023: 3-denní kurz
 • leden - prosinec 2023: mapování komunit, participativní procesy, propagace tématu komunitní energetiky, vznik plánů ve 26 obcích (individuální konzultace, týmové porady)
 • leden - březen 2024: zpracování modelových případů pro metodiku

Průběh projektu

Počáteční kroky: V první fázi projektu bylo vybráno z řad MASek 13 facilitátorů, zástupců jednotlivých krajů. Dále ve spolupráci s projektovým týmem každý z nich vytipoval dvě místní komunity (obce), se kterými budou v následujících měsících pracovat. Facilitátoři v průběhu podzimu 2022 komunity identifikovali, oslovili a na společných setkáních začali konzultovat možnosti vzniku konkrétních energetických společenství. Většina facilitátorů od počátku projektu spolupracuje s obcemi a komunitními centry, jednají se starosty a pořádají besedy pro veřejnost, zapojeno je i několik měst. Některé komunity jsou již od začátku aktivní, jiné potřebují intenzivnější přístup.

V první polovině ledna 2023 proběhl pod vedením zkušených lektorů třídenní školení pro facilitátory, které mělo za cíl je připravit co nejlépe plnit svou roli, tj. zapojit co nejvíce klíčových aktérů, smysluplně s nimi komunikovat a zároveň, aby rozuměli komunitní energetice a byli schopni zpracovat komunitní energetický plán. V průběhu února byli facilitátoři dále proškoleni norským partnerem projektu SoCentral, který má know-how participativních a deliberativních metod komunitního mapování a plánování.

Po krátké pauze od společných aktivit, kdy se facilitátoři věnovali vlastním komunitám, proběhla 24. května koordinační schůzka s realizačním týmem. Setkání přineslo především plán společných aktivit a školení do zbylé poloviny roku 2023, největší ohlas mezi facilitátory vzbudilo plánované školení tzv. storytellingu a společná schůzka s belgickými zástupci iniciativy REScoop. Mimo dořešení nutností bylo setkání přínosné pro facilitátory i možností vzájemného sdílení dosavadních zkušeností a postupu ze svých komunit/obcí.

Červen 2023: Při příležitosti letošního LEADERfestu v Broumově se setkali také naši facilitátoři a realizační tým projektu. Hlavním tématem schůzky byly jednoznačně energetické komunitní plány, na kterých v současné době všichni zúčastnění usilovně pracují. Sdílení zkušeností a předání poznatků je jednou z klíčových pomůcek pro všechny facilitátory, především pokud se v nějakém bodě potýkají s překážkou či nesrovnalostí. V aktuální fázi projektu je pro většinu místních pracovníků důležitým tématem rovněž proces aktivizace veřejnosti, se kterou je potřeba otevřít širokou diskuzi a následně ji zapojit do procesu. Každá obec se potýká se svým vlastním kontextem a problémy, takové sdílení zkušeností – popřípadě i doporučení – se tedy stává přínosné pro všechny zúčastněné.

Fáze projektu, ve které facilitátoři propagují téma komunitní energetiky a již zapojují širokou veřejnost do participativního procesu, je v plném proudu. Většina facilitátorů již začala své pokusy o zahájení veřejné diskuze a participace širší veřejnosti, doposud se potýkala spíše s aktivními a informovanými jedinci. V červnu proběhlo mimojiné veřejné projednání v obci Hradešín – na území Místní akční skupiny Pošembeří, pod taktovkou Miloslava Olivy, získali zájemci z řad sousedů a spoluobčanů informace o možnostech a výhodách energetického společenství. Z projednání vzešla skupina sdružující místní podnikatele, zástupce samospráv a občany, v Hradešíně mají tedy minimálně slušně nakročeno.

V průběhu celého léta 2023 proběhla série školení a konzultací se zahraničními partnery. V rámci individuálních konzultací s odborníky z norské organizace SoCentral dostali jednotliví facilitátoři možnost probrat své dosavadní zkušenosti s projektem a získat cenné rady v práci s veřejností. V druhé polovině léta se naši facilitátoři měli možnost znova alespoň online setkat s experty z belgické iniciativy REScoop, kteří připravili dva workshopy, kde se facilitátoři školili v oblasti zapojování veřejnosti a komunikace tématu komunitní energetiky.

Září/říjen 2023: Po letních prázdninách se v průběhu září a října sešli řešitelé projektu na online seminářích pod vedením Michala Svobody. Facilitátoři za dohledu lektora průběžně pracovali na svých dovednostech storytellingu, smysluplné předávání myšlenky energetického společenství svým sousedům je totiž stále nepostradatelnou součástí projektu. Většina facilitátorů již zorganizovala ve vybraných obcích veřejná setkání se zájemci a širokou veřejností, na kterých probírala současná témata energetiky, obavy ze zdražování, možnosti, jak ušetřit a proč by zrovna komunitní energetika mohla v budoucnu podobným obavám předcházet.

Aktuality v projektu

Projekt ENERKOM - Energie do komunit financovaného prostřednictvím Active citizens fund pokročil do další fáze. V první fázi projektu bylo vybráno a zapojeno 13 facilitátorů, zástupců jednotlivých krajů, kteří pod vedením projektového týmu vytipovali každý dvě místní komunity, se kterými budou v následujících měsících pracovat. Facilitátoři v průběhu podzimu komunity identifikovali a oslovili a na společných setkáních začali konzultovat možnosti vzniku konkrétních energetických společenství. Většina facilitátorů spolupracuje s obcemi a komunitními centry, jednají se starosty a pořádají besedy pro veřejnost, zapojeno je i několik měst. Některé komunity jsou již od začátku aktivní, jiné potřebují intenzivnější přístup. 

V první polovině ledna 2023 proběhne pod vedením zkušených lektorů třídenní školení pro facilitátory, aby mohli co nejlépe plnit svou roli, tj. zapojit co nejvíce klíčových aktérů, smysluplně s nimi komunikovat a zároveň, aby rozuměli komunitní energetice a byli schopni zpracovat komunitní energetický plán. V průběhu února budou facilitátoři dále proškoleni norským partnerem projektu, který má know-how participativních a deliberativních metod komunitního mapování a plánování. Vzdělávací semináře budou současně probíhat i pro projektový tým. 

V rámci pravidelných setkání se všemi facilitátory a realizačním týmem projektu proběhla ve středu 24. května koordinační a informační schůzka. Realizační tým nejprve představil plánované příležitosti k získání potřebných kompetencí a prohloubení znalostí využitelných při komunikaci a jednání s klíčovými aktéry. Největšího ohlasu se dočkal chystaný workshop storytellingu, díky kterému by si účastníci měli osvojit především schopnost zaujmout veřejnost a také to, jakým způsobem poutavě předávat myšlenku komunitní energetiky. Na základě pozitivních zkušeností projevili facilitátoři zájem o setkání s belgickými zástupci iniciativy REScoop, se kterou NS MAS již v minulosti spolupracovala. Setkání se uskuteční v následujících měsících a o jeho průběhu samozřejmě budeme informovat na tomto místě. Mimo dořešení organizačních a administrativních nutností byla schůzku přínosná především díky vzájemnému sdílení konkrétních zkušeností facilitátorů. V rámci dosavadních pokusů o aktivizaci komunit v jednotlivých obcích naráží někteří na nedostatek aktivních občanů, či na rozdílné poměry v jednotlivých obcích.

Veřejné projednání projektu ENERKOM - energie do komunit v obci Hradešín

Fáze projektu, ve které facilitátoři propagují téma komunitní energetiky a již zapojují širokou veřejnost do participativního procesu, je v plném proudu. V pátek 16. června proběhlo v obci Hradešín na území místní akční skupiny Region Pošembeří veřejné projednání pod taktovkou Miloslava Olivy, jednoho z 13 vybraných facilitátorů. Zájemcům z řad veřejnosti, zástupcům samospráv a místním podnikatelům byl krátce představen projekt ENERKOM - energie do komunit a samotný koncept komunitní energetiky. Následná část diskuze se převážně věnovala tématu vysokých cen energií a tomu, jakým způsobem se řešením může stát právě komunitní energetika v obci a jejím přilehlém okolí. Veřejné projednání mělo nejen informativní charakter, kdy se široká veřejnost seznámila s myšlenkou komunitní energetiky, ale rovněž se podařilo iniciovat vznik skupiny aktivních občanů, vedení obce a místní podnikatelky. Facilitátor již tedy pracuje s nově vzniklým uskupením a chystá kroky, jež by mohly v budoucnu vést ke vzniku energetické komunity.

1. Veřejné projednání projektu ENERKOM - energie do komunit v obci Hradešín1. Veřejné projednání projektu ENERKOM - energie do komunit v obci Hradešín

 

Nadcházející spolupráce se zahraničními partnery

Na základě pozitivních zkušeností z již uskutečněných setkání se zahraničními partnery proběhne v následujících dvou měsících série školení a konzultací. Ještě na konci června se setkají facilitátoři v rámci individuálních konzultací s odborníky z norské organizace SoCentral. Norští kolegové předají své zkušenosti a znalosti, díky kterým by naši pracovníci měli být schopni poutavě předávat myšlenku komunitní energetiku široké veřejnosti v jejich obcích. Další inspirativní a obohacující setkání se zahraničními partnery se uskuteční o měsíc později. Zástupci belgické pobočky iniciativy REScoop připraví dva workshopy, na kterých se budou facilitátoři školit v oblasti zapojování veřejnosti, tedy jakým způsobem s ní téma komunitní energetiky srozumitelně komunikovat. Lekce se také budou věnovat tomu, jak pracovat s aktivními jedinci a subjekty, kteří o vznik energetické komunity sami projevili zájem, popřípadě by se mohli stát pro komunitu značným přínosem. Pevně věříme, že zkušenosti z úspěšných zahraničních projektů se povede alespoň z části přenést do námi realizovaného projektu a myšlenka komunitní energetiky tím získá v České republice pevné základy.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie