Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Platforma NS MAS pro komunitní energetiku

Platforma byla ustanovena Výborem NS MAS na svém 25. jednání dne 13. 7. 2021

Odborným garantem Platformy je místopředseda NS MAS Jiří Krist (krist@masopavsko.cz).

Odbornou kontaktní osobou je ředitel MAS Opavsko Petr Chroust (petr.chroust@masopavsko.cz) a Koordinátorem PKE je Jiří Hasman (j.hasman@nsmascr.cz).

Členové platformy jsou ke stažení ZDE. Případní zájemci o členství se mohou přihlásit J. Hasmanovi, budete pak zařazeni do mailing listu s tematikou komunitní energie.

 

 

Předběžná registrace zájemců o kurz  „Regionální energetický koordinátor“

Seznam předběžných přihlášek do kurzu „Regionální energetický koordinátor“

Registrace zájemců o účast v Platformě komunitní energetiky

Seznam členů Platformy Komunitní energetiky NS MAS ČR

 

Cíle Platformy

 • Zlepšit připravenost území na nová témata a přístupy v komunitní energetice.
 • Posílit animační schopnosti MAS a vybudovat odborné kapacity regionů v energetických tématech.
 • Sledovat vývoj situace, včetně komunitní energetiky a být připraveni na ně reagovat.
 • Aktivně tvořit partnerství na mnoha úrovních.
 • Analyzovat potřeby a potenciál venkovských oblastí ve vztahu ke komunitní energetice.
 • Společným hlasem připravovat vhodné prostředí, dotační podpory a kapacity.
 • Plánovat konkrétní aktivity.

Náplň činnosti platformy

 • Předávání a sdílení zkušeností.
 • Koordinovaný postup při zavádění tématu v území (např. vytváření a ladění komunikační strategie v území).
 • Pomoc s přípravou energetických komunit i konkrétních projektů
 • Spolupráce mezinárodní, národní i lokální, spojení sil nad konkrétními úkoly, sdílení nákladů (např. na právní aj. odborné služby).
 • Odborná diskuse.
 • Animační výcvik.
 • Vzdělávání zaměstnanců a členů MAS i stakeholderů z území jednotlivých MAS.
 • Lobbing, vyjednávání, posilování a tvorba partnerství pro prosazení politických a legislativních požadavků.

Klíčové dokumenty Platformy

 1. REScoop Komunitní energetika: praktický průvodce – https://www.rescoop.eu
 2. Komunitní energetika: praktický průvodce (Green Dock pro NS MAS)
 3. Projekt VENUS – https://www.masopavsko.cz = Vize ENergeticky Úsporného regionu (MAS Opavsko)
 4. Prezentace REScoop ze školení Projekt VENUS
 5. Prezentace Jiřího Krista „Aktuální situace v podpoře vzniku Energetických komunit ze strany MAS“ (25.10.2021)
 6. Komunitní energetika: obnovitelné zdroje energie pro obce (Jihomoravský kraj, 2021)

Studijní materiály

Naši partneři

Nová zelená úsporám light

Záznam a prezentace ze semináře k Nové zelené úsporám Light ze dne 16.11.2022

Prezentace ZDE.

 

Energeticky udržitelné venkovské regiony: model REScoop

Představujeme model, který funguje v řadě zemí Evropy a v různých prostředích – od „západních“ společností po donedávna totalitní, od chladnějších regionů po subtropické. Na modelu REScoop představíme možnosti místních řešení, která využívají místní obnovitelné zdroje energie v chytrých systémech, které místním lidem umožňují řídit spotřebu a snižovat náklady.

logo

Zdroj: web a další informační materiály REScoop – www.rescoop.eu

Co je REScoop?

REScoop je zkratka pro komunitní energetickou iniciativu – společnost, která hospodaří s obnovitelnými zdroji energie, kterou občané společně vlastní a účastní se projektů zaměřených na obnovitelné energie nebo energetickou účinnost.

REScoop může, ale nemusí mít právní statut družstva. Obvykle tyto společnosti respektují 7 principů, které byly řádně nastíněny Mezinárodní družstevní aliancí (ICA – International Co-operative Alliance):

 • Dobrovolné a otevřené členství
 • Demokratická kontrola členů
 • Ekonomická účast prostřednictvím přímého vlastnictví
 • Autonomie a nezávislost
 • Vzdělávání, školení a informace
 • Spolupráce mezi družstvy
 • Zájem o komunitu

K REScoop se mohou připojit všichni občané. Po zakoupení družstevního podílu se stávají členem nebo spolumajitelem místních projektů na podporu obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Členové se podílejí na zisku a často dostanou příležitost koupit elektřinu za spravedlivou cenu. Kromě toho se členové mohou aktivně zapojovat do rozvoje družstva: mohou se rozhodnout, do jakého projektu a kam má REScoop investovat, při stanovování ceny energie se s nimi konzultuje.

Jaké jsou výhody modelu REScoop?

REScoop podporuje sociální přijetí obnovitelných zdrojů energie

Místní opozice vůči projektům obnovitelné energie (obvykle větrné turbíny) se snižuje, když mají občané příležitost investovat do výrobních zařízení a spoluvlastnit je. To platí zejména tehdy, když jsou místní občané zapojeni od samého začátku projektu. Zapojení zúčastněných stran a přímá účast občanů podporuje přijetí obnovitelných zdrojů energie místní společností. Místní občané se nejen podílejí na zisku, ale také mají přístup k čisté energii za přiměřenou cenu.

REScoos udržuje individuální investici dostupnou

Ne každý má střechu vhodnou pro solární panely, ani nemá finanční kapacitu na takovou investici. Výrobní zařízení REScoop je obvykle ve vlastnictví velké skupiny občanů, přičemž jednotlivá investice zůstává dostupná.

REScoop prospívá místní komunitě

REScoop má pro komunitu jasné výhody. Obvykle sdílí část zisku se svými členy a zbytek je využíván k rozvoji nových projektů nebo k prospěchu místní komunity jako celku. Některá REScoops například financovala výstavbu místní udržitelné koncertní síně, zatímco jinde postavili dobíjecí místo pro elektrická kola. Všichni občané tak mají prospěch z projektů a zisků, které generují.

REScoop se podílí na zvyšování energetické účinnosti

Příjmy plynoucí z projektů obnovitelné energie se často používají k financování opatření na zvýšení energetické účinnosti ve veřejných budovách. Některá REScoops zaplatila za izolační materiál pro veřejné budovy, zatímco jiní platí mzdu místního energetického experta, který pomáhá občanům a místní obci zlepšit jejich celkovou energetickou účinnost.

REScoop drží peníze v místní ekonomice

REScoops využívá místní zdroje energie a zahrnuje místní občany. Tak se udržují v místní komunitě peníze, které by jinak byly ztraceny. Kromě toho REScoops stimuluje místní zaměstnanost a podporuje místní ekonomiku.

plant-en-480x356

Na příkladu řeckého ostrova Sifnos ze souostroví Kyklad je možné ukázat, jak region, který byl zcela závislý na energii dovážené z pevniny a dotované řeckým státem, přechází k energetické autonomii. V roce 2013 bylo založeno družstvo a po přípravách byl v únoru 2016 zahájen projekt založený na hybridní stanici s vodní turbínou a větrným parkem pěti menších vrtulí. Výstavba je plánována na 5 – 7 let, v roce 2019 byly dokončeny 2 větrníky o výkonu 1,26 MW a čeká se na povolení výstavby dalších. Družstvo má dnes 100 členů a iniciuje další aktivity, např. omezování plastových tašek a sáčků na ostrově.


green-sifnos-480x96

Energie a demokracie

Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech a jaderné energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je důležité zejména v souvislosti s uhlíkově neutrální budoucností.

Transformace by se měla týkat také z centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na decentralizovaný trh s miliony aktivních občanů. Bez spotřebitelů, kteří si uvědomují potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu a mít možnost ovlivnit nejen vlastní spotřebu ale také zdroje, není energetický přechod možný. Oprávnění občanů vyrábět a spotřebovávat vlastní energii znamená demokratizaci energetického systému.

Ti, kdo tyto kroky propagují, však stále čelí významným právním překážkám v celé Evropské unii, včetně výslovných právních omezení, nepřiměřených administrativních a plánovacích postupů a represivních sazeb. Se správným právním rámcem EU by mohli spotřebitelé dodávat významný podíl evropské energie z obnovitelných zdrojů a poskytovat důležitou flexibilitu energetickému systému prostřednictvím reakce na poptávku. Již dnes propagátoři, jako jsou komunity a družstva, transformovali energetický trh v mnoha evropských zemích a významně přispěli k oživení místní ekonomiky a vytváření místních pracovních míst. Prosumeři (ti, kdo konzumují i vyrábějí produkt) poskytují významný podíl investic do obnovitelných zdrojů a propagují místní rozvoj a veřejnou podporu. Například v Německu dodávají obnovitelné zdroje třetinu německé elektřiny a téměř každou druhou kilowatthodinu (kWh) této obnovitelné elektřiny vyrábí široká škála spotřebitelů.

Tento energetický přechod bude vyžadovat značné investice, které budou platit občané: jako spotřebitelé, jako daňoví poplatníci nebo jako ti, kdo spoří peníze. Občané by proto měli být jádrem tohoto energetického přechodu. Měli by mít kontrolu nad svou výrobou energie, dopravou, distribucí a dodávkou energie. REScoop.eu je pevně přesvědčen, že družstva pro obnovitelné zdroje energie jsou ideálními partnery, kteří vedou energetický přechod k energetické demokracii.

Poučte se z osvědčených postupů

Bližší pohled na stávající REScoops ukazuje, že jsou různorodé, pokud jde o vlastnictví, správu, organizační strukturu, rozsah činností, typ činností, použité zdroje energie, mix financování atd. Nejběžněji se od sebe liší svou velikostí, projekty a aktivitami.

Některé REScoops jsou relativně malé. Mají méně členů a zabývají se pouze malými projekty v oblasti obnovitelné energie (obvykle solární panely). Jiné REScoops mají mnoho členů, existují také veliké REScoops. Například společnost Ecopower (Belgie) má téměř 50 000 členů a vlastní 17 větrných turbín, 3 vodní elektrárny, 320 solárních panelů a 1 kogenerační zařízení využívající řepkový olej. Zkušenosti ukazují, že je snazší přesvědčit členy, jakmile bude spuštěn váš první projekt, nebo když budou mít členové příležitost získanou energii sami využít.

REScoop obvykle investuje do projektů, které vyrábějí energii z místních obnovitelných zdrojů energie. Některé REScoops investují pouze do větrných turbín (Wind Coops), zatímco jiné omezují své investice na solární panely (Solar Coops). Mnoho REScoopů však tyto zdroje kombinuje a při výrobě energie se spoléhá na různé obnovitelné zdroje energie. Koneckonců, energie je stále potřebná, když slunce nesvítí nebo vítr právě nefouká. Bronsgroen (Belgie) investoval s cílem zlepšit svůj energetický mix do projektů větrné, solární a biomasy. Některé REScoops omezují své investice na energii z obnovitelných zdrojů, ale mnoho se také zabývá otázkou energetické účinnosti. Například Courant d’Air (Belgie) využívá část svých příjmů k financování opatření na zvýšení energetické účinnosti ve veřejných budovách.

Většina REScoops vyrábí energii z obnovitelných zdrojů. Někteří tyto projekty financují, zatímco jiní je rozvíjejí od nuly. Existují také REScoops, které zajišťují jejich další provoz. Některé REScoops také dodávají obnovitelnou energii svým členům. Například Enercoop (Francie) je jediným dodavatelem obnovitelné energie ve Francii. Existují také REScoops, které dokonce provozují vlastní distribuční síť. Například EWS (Německo) vlastní distribuční síť a pomáhá ostatním následovat tento příklad. Jiné REScoops pomáhají svým členům a místním úřadům při přijímání opatření na zvýšení energetické účinnosti ve svých domovech nebo ve veřejných budovách.

Postupně vám představíme nejlepší příklady činnosti REScoops a pilotní projekty, na nichž spolupracují.

Videa a podcasty ke komunitní energetice
(Ve videích si můžete zapnout české titulky)

What is an Energy Cooperative?

The Energy Transition to Energy Democracy

CITYnvest – How energy cooperatives can work on energy efficiency

REScoop MECISE – Citizen-led renovation

Podcast on energy communities

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie