Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PS Enviro

Vedením PS je pověřen Mgr. Petr Kulíšek z MAS Sdružení SPLAV, z.s., tel. +420 739 257 170, email: petrk@sdruzenisplav.cz

Cíle a činnosti PS dle schváleného statutu:

  • Navrhování seznamu aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD  v oblasti životního prostředí, vyjednávání, monitoring, hodnocení.
  • Zastupování NS MAS ČR delegováním zástupců do pracovních skupin, do monitorovacího výboru OPŽP a do dalších relevantních orgánů a výborů.
  • Komunikace dovnitř MAS, vyhledávání příkladů dobré praxe v MAS a v dalších NNO, shromažďování námětů a typových projektů, patronát nad sekcí ŽP v rámci Leaderfestu.
  • Komunikace s územními partnery, partnerskými univerzitami a dalšími subjekty v oblasti životního prostředí.
  • Sledování relevantních politik EU a ČR, strategických dokumentů, koncepcí, jakož i účast členů PS na konferencích a sympoziích.
  • Soustavné shromažďování námětů a připomínek ke zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v oblasti životního prostředí a jejich projednávání s příslušnými řídícími orgány, zprostředkujícími orgány a platebními agenturami.
  • Vyjadřování se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MMR, AOPK ČR a MŽP, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádáno.
  • Tvorba vlastních produktů: Výroční seminář pro MAS, tvorba metodik, návodů, doporučení, šablon.
  • Projednávání dalších záležitostí, postoupených Výborem NS MAS v rámci obsahové náplně PS Enviro.

 

Dokumenty pracovní skupiny. (jen pro přihlášené)


Prezentace z tematických dnů:

I. Seminář klimatická změna a realizace konkrétních opatření k její mitigaci (adaptaci):

 

Zde můžete zhlédnout záznam z webináře Zahraniční zkušenosti s adaptací na změnu klimatu a úvod do modrozelené infrastruktury.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie