Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PS Sociální

Vedením PS je pověřena  Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. z Brdy – Vltava o.p.s., 
tel.: +420 733 327 934, email: brdy-vltava@seznam.cz.

Cíle a činnosti PS dle schváleného statutu:

  • Navrhování aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD  v sociální oblasti, vyjednávání, včetně způsobů uvádění do praxe, monitoring, hodnocení.
  • Zastupování NS MAS ČR v pracovních skupinách, monitorovacím výboru OPZ a v dalších relevantních orgánech a výborech.
  •  Komunikace dovnitř členské základny MAS, vyhledávání příkladů dobré praxe v MAS a v dalších NNO, shromažďování námětů a inspirativních projektů, prezentace na akcích NS MAS ČR.
  •  Komunikace a  síťování s územními partnery, partnerskými organizacemi a s dalšími subjekty v sociální oblasti(a v oblastech tematicky souvisejících).
  •  Sledování relevantních politik EU a ČR, strategických dokumentů, koncepcí, jakož i účast členů PS na tematických konferencích a sympoziích.
  •  Soustavné shromažďování námětů a připomínek ke zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v sociální oblasti a jejich projednávání s příslušnými řídícími a zprostředkujícími orgány.
  • Vyjadřování se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MMR a MPSV, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádáno.
  • Podpora, pořádání a účast na akcích členů NS MAS ČR k sociální tematice.
  •  Projednávání dalších záležitostí, postoupených Výborem NS MAS v rámci obsahové náplně PS OPZ.

Dokumenty pracovní skupiny. (jen pro přihlášené)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie