Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

SMART HACKATHON: 24+1 hodina MASkování inovací ve strategiích

Termín: 9. – 10.9. 2020

Čas: NON STOP 15:00 (9.9.) až 18:00 (10.9.)

Místo: SSPŠ – Smíchovská Střední Průmyslová Škola, Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov – www.ssps.cz

Video: MAS hackaton 9.-10.9. 2020

Zadání: Vytvořte pro dané území Chytré cíle rozvoje území, včetně opatření a konkrétních aktivit, ideálně s přesahem tak, aby opatření podpořila odolnost regionu (včetně minimalizace dopadů pandemie COVID-19)

Průběh:

  • Vytvořeny 4 pracovní týmy – složené z lidí z MASek, odborníků a lidí z řídících orgánů (ministerstev)

Výstup pro NSMAS:

.. zpracovává se agregace dílčích výstupů, doporučení pro zpracování kapitoly SCLLD2021+ a kapitoly Inovativní rysy strategie. Sledujte tuto stránku.

1599735868723-480x3601599735865961-270x3601599735861300-270x360Hackathon1-480x360Hackathon2-480x360Hackathon3-480x360Hackathon5-480x360Hackathon4-480x360Hackathon6-480x360Hackathon7

Dílčí výsledky:

Tým A

Hlavním poselstvím tohoto výstupu bylo definovat pět prioritních cílů v závislosti na principech konceptu Smart City/village/Region a obecně globálních i evropských trendech tak, aby byl podpořen udržitelný rozvoj území s možností využití nových technologických nástrojů a inovativních přístupů, které dříve nebyly k dispozici, a jejichž vznik je umožněn zejména prostřednictvím postupující digitalizace. Tyto cíle jsou v souladu s konceptem SMART Česko - http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz/, který přizpůsobuje Smart City specifickému prostředí České republiky, a přirozeně navazují na cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Každý cíl obsahuje dílčí podcíle a uvedena jsou také typová opatření, která slouží spíše pro inspiraci – nejsou prioritizována a jejich výčet zdaleka není konečný.

Uvedené cíle se vztahují vždy k hlavnímu cíli, a tím je kvalitní život pro všechny – well-being, a to v každém místě České republiky, což je také jedním z důvodů, proč je silný akcent je kladen na komunity a komunitní aktivity. Ikony cílů udržitelného rozvoje odkazují na oblasti, do kterých jednotlivé cíle zasahují. Dokument má spíše koncepční charakter (s možností dalšího dopracování), nezaměřuje se na dílčí řešení, ale nahlíží na rozvoj území v širokých souvislostech, což je nepochybně možné využít i při přípravě strategií MAS, jejichž působnost je také mimořádně široká, tak, aby chocházelo ke vzniku a podpoře takových řešení, která přinesou do území co nejvíce benefitů v synergickém efektu – zejména ve vztahu ke zvyšování kvality života ve venkovských oblastech.

Výstup – Tým A (dostupné pouze pro přihlášené uživatele)

Tým B

MASkathon si vytýčil za cíl připravit návrh řešení pro přístup MAS ke zpracování nepovinné části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021+, kterou je část inovací a „chytrých řešení“. Zadáním bylo přinést návrh řešení při akceptování základních pilířů SRR21+ a případně cílům udržitelného rozvoje SDGs.

Tým B v prvním dni zrekapituloval základní pilíře Strategie regionálního rozvoje a stanovil vizi jak s tématem pracovat. Holistickým přístupem tým identifkoval základní témata, která se prolínají všemi pilíři. K těmto tématům pak byla, v rámci druhého dne, připravena inovativní opatření, která daná témata řeší.

Při své činnosti tým B nepracoval s cíli udržitelného rozvoje, neboť mapování opatření na cíle udržitelného rozvoje lze provést až následně.
Při své činnosti tak tým B připravil vzorek témat a inovativních opatření vážících se na tato témata. Výstup je tak možné abstrahovat na další témata a je návodnou metodickou pomůckou pro MAS, jak je možné k inovativním prvkům strategie přistoupit, a to i bez schválených operačních programů a vytvořit si tak rozhraní pro popis inovativnosti v jednotlivých akčních plánech.

Výstup – Tým B  (dostupné pouze pro přihlášené uživatele)

Tým C

Tým C se snažil co nejvíce držet zadání – tedy vypracovat cíle, opatření a aktivity, které budou provázány na Strategii regionálního rozvoje 21+,  cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a principy, které jsou definovány v koncepci SMART Česko. Proto bylo naprosto klíčové se nejdříve dohodnout na tom, co je vlastně předmětem zadání a jak budeme postupovat. Tomuto jsme věnovali prostor v online diskuzi první den a na její závěr jsme si rozdělili tématické oblasti strategie, dle vlastních preferencí a zájmu o ně.

Druhý den hackathonu se konal v SSPŠ. I přes večerní diskuzi se ukázalo, že pořád nemáme jasno, jak vlastně budeme postupovat a co by vlastně mělo být výstupem naší práce. Nakonec jsme se shodli, že budeme postupovat tak, jak asi  budou při tvorbě strategie postupovat jednotlivé MAS. Stanovili jsme si jednoduchou vizi, cíle a k nim vypracovali opatření a aktivity a to tak, abychom se drželi zadání – tedy abychom je provazovali se Strategií regionálního rozvoje 21+,  cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a principy, které jsou definovány v koncepci SMART Česko.

Zde jsme poté udělali zásadní krok. Rozhodli jsme se naší práci posunout do úrovně, kdy MAS již vytváří své programové rámce a potažmo jednotlivé výzvy. V tomto okamžiku je již zásadní přemýšlet o tom, jaká vlastně pro inovační projekty nastavit hodnotící kritéria. Po krátké diskuzi jsme dospěli k závěru, že SMART principy a SDGs použijeme, jako hodnotící kritéria MAS (formou checklistu), která bude muset žadatel naplnit a navíc slovně vysvětlit proč si myslí, že je jeho projekt naplňuje. Toto bylo asi zásadním bodem v naší práci.

Největší problém: Největší problém nám činilo, jak provázat SRR do strategie MAS. Nakonec jsme se rozhodli využít cílů SRR pro zadané území (regionální centra a jejich zázemí), jako cílů MAS. Domníváme se, že to pomůže při obhajobě strategie u MMR a dalších ŘO. Tímto krokem jsme dosáhli požadované provazby na SRR a dále to bylo již jednoduché.

Shrnutí: Domníváme se, že naši práci je možné použít, jako návod pro MAS jak postupovat, aby bylo zajištěno, že projekty, které se budou ucházet o podporu z výzev MAS, budou inovační a v souladu s konceptem SMART. Zásadní nyní bude, aby MASkám bylo umožněno taková kritéria vůbec používat.

Výstup – Tým C (dostupné pouze pro přihlášené uživatele)

Tým D

MASky by měly být propagátory a iniciátory inovativního a strategického myšlení při řešení místních problémů. Měly by podporovat vytváření funkčního inovačního ekosystému na lokální úrovni (podpora komunikace a spolupráce různých skupin z veřejného a soukromého sektoru při zapojení škol). Měly by podporovat využití místních zdrojů, zapojení místních tradic i tradičního průmyslu, podporovat komunitní život a “patriotismus”.

Ke své práci budou mít MASky k dispozici inspirativní katalog inovativních projektových aktivit, ale i metodickou pomoc s preferencí inovativních řešení ve svých výzvách. Samotná realizace by ale vydala na několik samotných samotných hackathonových dní.

Z celé práce skupiny D mimo jiné vyplynulo, že nejdůležitější je téma diskusí rozvíjet.

Výstup – Tým D (dostupné pouze pro přihlášené uživatele)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie